داس موتوری که در امورات باغبانی مورد استفاده قرار میگرد و به عنوان هرس کردن و کوتاه کردن چمن ها و علف های هرز مورد استفاده قرار میگرد .