پولیشر را برای کار پولیشکاری بدنه اتومبیل استفاده میکنند که باعث ترمیم رنگ و رفع چربی روی آن میشود. پولیشر معمولا یا از نوع شارژی است و یا از نوع برقی که مدل برقی آن بیشتر استفاده‌ی صنعتی داشته و در تولیدی‌ها کاربرد دارد و مدل شارژی بیشتر مصرف خانگی دارد.