کیسه مکنده یکی از لوازم جانبی برای مکنده های نجاری است. نگهدارنده غبار و خاک اره در مکنده های نجاری است.