صفحه ساب مناسب برای انواع مینی فرز هست. این صفحه بنا به ضخامت مناسب برای پرداخت، ساییدن فلزات و پروفیل است.