انواع ابزارهای مورد نیاز در نجاری و کارهای ساختمانی رو شامل میشود. از جمله اره نواری، تیغ اره و …